30 CZERWCA 2019

MAŁOPOLSKI FESTIWAL SMAKU W ZGŁOBICACH

Województwo Małopolskie od lat organizuje Małopolski Festiwal Smaku w różnych miejscowościach na terenie całej Małopolski. Nie mogło nas tam zabraknąć! Pojawiliśmy się z naszym swojskim, regionalnym stoiskiem, aby zaprezentować wyśmienity smak Wędlin z Lubinki.

Mamy dziś w Zgłobicach najlepsze potrawy, bo przygotowane zostały przez najlepsze w regionie Koła Gospodyń Wiejskich. Miło jest wrócić do smaków z dzieciństwa, bo kojarzą się z domem, z ciepłem, z wszystkim tym, co najpiękniejsze. I pamiętajmy, że jesteśmy z Małopolski, a zatem na polu smakuje lepiej – mówiła Anna Pieczarka, członek Zarządu Województwa Małopolskiego, która też wcześniej zapraszała na „Małopolski Festiwal Smaku” mieszkańców regionu tarnowskiego.

Pogoda dopisała w stu procentach, a zainteresowanie naszym stoiskiem było ogromne. Dziękujemy, smakoszom dobrych wędlin, że byli tego dnia z nami. Degustację tradycyjnych produktów uświetniły przyśpiewki w wykonaniu Zalasowianów i Siemiechowianów, a wieczorem usłyszeliśmy Elizę Gąsiorowską uczestniczkę drugiej edycji The Voice Kids.

 

Tagi:   imprezywyróżnieniao firmie

Szanowny Użytkowniku,

Mając na uwadze ochronę i bezpieczeństwo danych osobowych oraz stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Firma Handlowo-Produkcyjna MPSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  /dalej zwana jako: Firma Handlowo-Producyjna MP sp. z o.o./

siedziba: 33-115 Janowice, Lubinka 105, KRS: 0001004753, REGON: 122489080, NIP: 9930650205,

/dalej jako: Administrator/

Kontakt z Administratorem:

telefonicznie pod numerem telefonu 14 626 21 46,

drogą elektroniczną, pod adresem e-mail: biuro@wedlinyzlubinki.pl,

pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Lubinka 105, 33-115 Janowice.

 

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • zawarcia umowy, wykonywania umów zawartych z osobami których dane dotyczą, realizowania obowiązków i uprawnień osób, których dane dotyczą wynikających z zawartych z Administratorem umów – przez okres, na jaki została zawarta, a po tym czasie – przez okres przewidziany przepisami obowiązującego prawa lub w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu, a w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu umowy – do czasu wycofania tej zgody,
 • w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku osoba, której udzielono zgodę może cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych w celach wskazanych w zgodzie,
 • prowadzenia marketingu za pomocą narzędzi internetowych oraz drogą elektroniczną i telefoniczną produktów i usług, których dostawcą jest Administrator – do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie danych osobowych,
 • umożliwienie FHP „MP” sp. z o.o. prowadzenia ankiet mających na celu doskonalenie jakości świadczonych usług i produktów,
 • badania satysfakcji, prowadzenia kampanii dotyczących informacji o produktach oraz poprawy jakości towarów i usług dla zwiększenia satysfakcji klientów,
 • ustalenia, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami,
 • realizowania obowiązków i uprawnień Administratora jako pracodawcy lub usługodawcy,
 • oraz w związku z uczestnictwem w organizowanych w firmie FHP „MP” Sp. z o.o. akcjami promocyjnymi.

 

Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:

 1.  zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 2. wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy Współpracy lub podjęcia na wniosek Klienta/Kontrahenta działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – (składanie zamówień w naszej firmie),
 3. wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 4. uzasadnione wymogi Administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora– wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust 1 pkt. b, c oraz f.

 

Pozyskane dane osobowe mogą być - w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej - udostępniane innym niż Administratorowi;

 • podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą współpracującym i wspierającym naszą firmę w realizacji w/w celów tj. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratoranp. podmiotom świadczącym usługi w zakresie transportu, audytorom, doradcom, IT,
 • bankom w zakresie prowadzonych rozliczeń,
 • uprawnionym podmiotom na podstawie i w zakresie stosownych przepisów przez okres przedawnienia roszczeń przysługującychAdministratorowi i w stosunku do niego,
 • oraz organom państwowym i innym uprawnionym na podstawie i w zakresie stosownych przepisów prawnych.

 

Przetwarzanie pozyskanych danych osobowych opiera się na zasadzie dobrowolności. Jednakże podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do świadczenia usług przez FHP „MP” sp. z o.o.

 

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

 • uzyskania dostępu do swoich danych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia,
 • ich sprostowania, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia,
 • usunięcia (jako Administrator możemy odmówić usunięcia danych osobowych pomimo takiego żądania, o ile występuje jedna z sytuacji, o których mowa w RODO, np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • ograniczenia ich przetwarzania, w trybie przewidzianym art. 18 Rozporządzenia,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (jako Administrator możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • przenoszenia danych osobowych na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

 

Ponadto osobie, której dane są przetwarzane przysługuje także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych), wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

 

W przypadku udostępnienia namdanych osobowych swoich pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych, członków rodzin lub innych osób (w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie w przypadku, gdy upoważniacie Państwo swojego pracownika lub inną osobę do dostępu do danych) zobowiązani są Państwo do poinformowania tych osób:

 1. o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych do Administratora,
 2. o tym, że wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą Firma Handlowo-Produkcyjna „MP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ .;Marcin Gawron, Joanna Jarosz-Gawron są Administratorem ich danych osobowych oraz, że Administrator przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,
 3. o tym, że są Państwo źródłem, od którego FHP „MP” sp. z o.o. pozyskała ich dane.

 

FHP „MP” sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pełna informacja